Formularz rejestracyjny

Aby utworzyć konto na naszym portalu, prosimy o wypełnie poniższego formularza rejestracyjnego.
Wszystkie dane podawane są tylko do wiadomości redakcji podkarpacka.pl.

Formularz można wysłać po zapoznaniu się z regulaminem. W tym celu proszę przewinąć tekst regulaminu.

Uwaga: redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji użytkownika bez podawania przyczyn.

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Pole wymagane
Imię i Nazwisko *
Pseudonim
e-mail *
Nr telefonu *
Adres *
Pozostało znaków:
www
Zdjęcie lub grafika profilowa
Rodzaj twórczości
Fotografia
Rzemiosło artystyczne
Malarstwo i grafika
Rzeźba
Szkło
Architektura
Opis twórczości *

Potwierdzam przeczytanie i akceptuję treść regulaminu. *

Regulamin.

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez serwis internetowy podkarpacka.pl oraz serwisów z nim powiązanych:
a)    sztuka.podkarpacka.pl
b)    architektura.podkarpacka.pl
c)    galeria.podkarpacka.pl
d)    historia.podkarpacka.pl
2.    Niniejszy regulamin Serwisu podkarpacka.pl i świadczenia usług przez Właściciela Serwisu zwany dalej „Regulaminem” ustalony zostaje przez Właściciela Serwisu na podstawie art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
3.    Regulamin obowiązuje każdego Użytkownika, oraz osoby posiadające konto w Serwisie podkarpacka.pl oraz osoby upoważnione do korzystania z konta.
4.    Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług Serwisu podkarpacka.pl jest zapoznanie się z Regulaminem.
5.    Korzystając z Serwisu podkarpacka.pl Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 
2.    PODSTAWOWE POJĘCIA
1.    Podkarpacka.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem www.podkarpacka.pl, a także serwisy z nią powiązane: sztuka.podkarpacka.pl, architektura.podkarpacka.pl, galeria.podkarpacka.pl, historia.podkarpacka.pl, zwane dalej "Serwisem podkarpacka.pl".
2.    Właściciel serwisu - FUH "Bit-Plus" z siedzibą w Krośnie 38 – 400, przy ulicy Kochanowskiego 11.
3.    Administrator Serwisu - Właściciel Serwisu lub osoba przez niego upoważniona.
4.    Użytkownik - osoba w jakikolwiek sposób korzystająca z Serwisu podkarpacka.pl w tym: pełnoletnia osoba fizyczna, niepełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zgodę opiekuna, która zarejestrowała się w serwisie i otrzymała dostęp do konta, do którego loguje się za pomocą loginu (nazwa użytkownika) i unikalnego hasła dostępu jak również korzystająca z Serwisu bez logowania się.
5.    Konto – dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu podkarpacka.pl, pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych zgromadzonych w Serwisie podkarpacka.pl, a także umożliwiające korzystanie z usług świadczonych przez Właściciela Serwisu.
6.    Rejestracja - wprowadzenie przez Użytkownika do Serwisu podkarpacka.pl danych niezbędnych do realizacji usług.
7.    Usługa - usługi świadczone przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną
8.    Regulamin - niniejszy „Regulamin serwisu internetowego podkarpacka.pl".
 
3.    WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU PODKARPACKA.PL ORAZ SERWISÓW Z NIM POWIĄZANYCH
1.    Podkarpacka.pl jest serwisem moderowanym przez Administratora Serwisu.
2.    Korzystanie z Serwisu podkarpacka.pl  oraz serwisów z nim powiązanych jest bezpłatne dla wszystkich Użytkowników  
3.    Niektóre Serwisy powiązane umożliwiają stworzenie własnego konta oraz przesył danych i zarządzanie kontem. Takie działania wymagają rejestracji.
4.    Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie podkarpacka.pl.
6.    Po rejestracji w Serwisie podkarpacka.pl Użytkownik otrzymuje login oraz unikalne hasło dostępu umożliwiające korzystanie z usług.
7.    Użytkownik może posiadać tylko po jednym koncie w każdym z serwisów, które umożliwiają rejestracje i  logowanie.  
8.    Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania hasła dostępu do konta w Serwisie podkarpacka.pl w sposób uniemożliwiający jego wykorzystanie przez osoby trzecie.
9.    Właściciel Serwisu podkarpacka.pl nie bierze odpowiedzialności za skutki działań osób, którym Użytkownik przekazał login i hasło dostępu umożliwiające dostęp do konta Użytkownika.
10.    W przypadku naruszania niniejszego Regulaminu, idei Serwisu podkarpacka.pl lub obowiązującego prawa, Właściciel Serwisu ma prawo zablokować lub usunąć konto Użytkownika.
11.    Likwidacja Konta następuje na żądanie Użytkownika, który może samodzielnie skasować swoje konto. W skutek likwidacji konta dane osobowe Użytkownika zostają usunięte w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a Użytkownik traci możliwość korzystania z usług.
12.    Likwidacja Konta nie wiąże się z usunięciem z Serwisu podkarpacka.pl utworów, danych, opinii, komentarzy i innej aktywności Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 
4.    USŁUGI SERWISU PODKARPACKA.PL ORAZ SERWISÓW Z NIM POWIĄZANYCH
1.    Serwis podkarpacka.pl został utworzony w celu popularyzacji kultury regionu Podkarpacia. W ramach propagowania kultury regionu Podkarpacia w Serwisie prezentowane będą materiały w postaci:
•    Filmów
•    Zdjęć
•    Rysunków
•    Tekstów
2.    Serwis podkarpacka.pl umożliwia publikację przesłanych przez Użytkownika materiałów audiowizualnych, graficznych lub tekstowych.
3.    Przesyłanie materiałów audiowizualnych, graficznych lub tekstowych przez Użytkownika odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w Serwisie podkarpacka.pl. Aby przesłać materiały audiowizualne, graficzne lub tekstowe należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza.
4.    Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji co do wyrażenia zgody na opublikowanie materiałów nadesłanych przez Użytkownika, jak również odmowę publikacji bez podania przyczyny.
5.    Informacje o charakterze komercyjnym i marketingowym mogą być prezentowane w Serwisie podkarpacka.pl w formie standardowej tj. reklam wyświetlanych w serwisach www (np. billboardy, bannery, butony itp.).
 
5.    PRAWA AUTORSKIE
1.    Zawartość Serwisu podkarpacka.pl chroniona jest na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
2.    Użytkownik będzie prezentował w Serwisie podkarpacka.pl jedynie utwory własnego autorstwa oraz takie, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich chronionych prawem.
3.    Przesyłając materiały audiowizualne, graficzne lub tekstowe do Serwisu podkarpacka.pl Użytkownik zachowuje wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do materiałów audiowizualnych, graficznych oraz tekstów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
4.    Użytkownik przesyłając materiały audiowizualne, graficzne lub tekstowe do Serwisu podkarpacka.pl udziela Właścicielowi Serwisu bezpłatnej licencji niewyłącznej, udzielonej na czas nieoznaczony, na korzystanie z przesłanych utworów, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono — wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c)    w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 5.4.2 — publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5.    Użytkownik przesyłający do Serwisu podkarpacka.pl materiały audiowizualne, graficzne lub tekstowe, których nie jest autorem, musi posiadać zgodę autora na ich publikację.
6.    Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przypadki publikacji materiałów, co do których prawo do ich wykorzystania zostało przedstawione fałszywie przez osobę, która je dostarczyła.
7.    Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną Użytkownika określoną w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisach kodeksu cywilnego lub innych przepisach prawa.
 
6.    WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU PODKARPACKA.PL
1.    Posiadanie połączenia z siecią Internet.
2.    Posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu Cookies.
3.    Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu wprowadzania do Serwisu podkarpacka.pl treści o charakterze bezprawnym.
 
7.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Dane osobowe wprowadzone do Serwisu podkarpacka.pl przez Użytkownika będą przechowywane i przetwarzane przez Właściciela Serwisu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity – Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
2.    Administratorem danych, o których mowa w punkcie 5.1. jest Właściciel Serwisu.
3.    Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Właściciela Serwisu w celach administracyjnych, statystycznych oraz marketingowych.
4.    Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak konieczne w celu rejestracji w Serwisie podkarpacka.pl oraz w celu korzystania z usług Serwisu podkarpacka.pl.
5.    Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
6.    Wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych stanowi również zgodę na przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 
8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Właściciel Serwisu podkarpacka.pl może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela Serwisu, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu w Serwisie podkarpacka.pl.
2.    Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu podkarpacka.pl, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność Serwisu podkarpacka.pl przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących w szczególności po stronie sprzętu bądź oprogramowania.
3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy:
1.    Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
2.    Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
3.    Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
4.    Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity – Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
5.    Innych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej aktów prawnych.
4.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013 roku.

.